W ZAKŁADKACH ZNAJDZIECIE PAŃSTWO WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA KAŻDYM ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU

REKRUTACJA

Na etapie rekrutacji należy złożyć poniższe dokumenty (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach):

 1. Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami,
 2. aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy)
 3. kopia aktualnego zaświadczenia/orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez upoważniony organ potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata/tkę (dotyczy osób z niepełnosprawnością),

UWAGA!!!

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić elektronicznie w języku polskim.

Należy wypełnić wszystkie rubryki formularza rekrutacyjnego. W przypadku gdy któraś z części formularza nie dotyczy osoby wypełniającej, należy wpisać „nie dotyczy”.

W miejsca  należy zaznaczyć właściwą odpowiedź „krzyżykiem” X.

Formularz rekrutacyjny oraz załączniki należy własnoręcznie podpisać w wyznaczonych miejscach oraz zaparafować na każdej stronie (w przypadku kopii dokumentów wymagane jest umieszczenie na każdej stronie kopii zapis „za zgodność z oryginałem” z datą i podpisem) dokumenty należy trwale spiąć i umieścić w skoroszycie.

DOTACJA

NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W POSTACI ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Komplet dokumentów, jakie uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości obejmuje:

 1. Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości (załącznik nr 6 Regulaminu) wraz z załącznikami:

a. biznesplan przedsięwzięcia na najbliższe 2 lata zawierający szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji inwestycji wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (ewentualnie zawierający szczegółowe zestawienie planowanych do zakupienia lub pozyskania wartości niematerialnych i prawnych wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej), jak również źródła ich pokrycia uwzględniające środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz inne środki wykorzystane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, (biznesplan powinien być przygotowany zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami dla danego typu podmiotu) – biznesplan stanowi integralną część Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

b. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7)

c. Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy)

d. oświadczenie, że Uczestnik Projektu nie posiadał aktywnego wpisu do CEIDG, KRS lub nie prowadził działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu – oświadczenie stanowi integralną część Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

e.oświadczenie Uczestnika o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie działalności gospodarczej) – oświadczenie stanowi integralną część Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

f. oświadczenie Uczestnika Projektu o nieotrzymaniu w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych – oświadczenie stanowi integralną część Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

g. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.) – oświadczenie stanowi integralną część Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

h. oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 – oświadczenie stanowi integralną część Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

i. zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowo-doradczego/Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności.

UWAGA!!!

Uczestnik projektu powinien złożyć trwale spięty komplet dokumentów zawierający: wniosek z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej.

Wersja papierowa wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości wraz z kompletem załączników powinna być złożona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach opatrzonych czytelnymi podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.

WSPARCIE POMOSTOWE

NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

 

Komplet dokumentów, jakie Uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się o podstawowe wsparcie pomostowe finansowe obejmuje:

 1. wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 16 do Regulaminu) wraz z załącznikami:- Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;

  – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

  – Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).

Wersja papierowa wniosku z kompletem załączników powinna być złożona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach opatrzonych czytelnymi podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.

WARUNKI PODPISANIA UMOWY

WARUNKI PODPISANIA UMOWY

Warunkiem podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego jest złożenie przez uczestnika projektu następujących załączników:

 1. kopię aktualnego (nie starszy niż 1 m-c) dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS ( w tym ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA),
 2. oświadczenie o kwalifikalności VAT ( załącznik 17)
 3. zaktualizowany harmonogram rzeczowo- finansowy
 4. informację o numerze rachunku bankowego (załącznik nr 13)
 5. oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia (w przypadku wspólności majątkowej) (załącznik nr 12 )
 6. oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 20)
 7. zabezpieczania Umowy