Cele projektu

Celem głównym projektu „Bezzwrotna dotacja – klucz do sukcesu” jest aktywizacja 65 osób (w tym 36 Kobiet) bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo od 30 roku życia, należących do grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych obszar województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów wiejskich i obszarów objętych programami rewitalizacji na terenie województwa dolnośląskiego, poprzez wsparcie finansowe w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy w okresie I 2018 – XI 2019.

Grupa docelowa

Projekt skierowany do osób od 30 roku życia, które:

 • nie pracują (są bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo);
 • chcą założyć własna firmę;
 • zamieszkują obszar województwa dolnośląskiego;
 • należą do jednej z grup: kobiet, osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy, osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnością, osób z wykształceniem średnim lub niższym, mieszkańców obszarów wiejskich i obszarów objętych programami rewitalizacji na terenie województwa dolnośląskiego;
 • nie są wykluczone z możliwości otrzymania środków na otwarcie działalności gospodarczej, o których mowa w regulaminie rekrutacji do projektu „Bezzwrotna dotacja – klucz do sukcesu.”

Dzięki realizacji projektu w okresie 02.01.2018 do 30.11.2019 powstanie 65 nowych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

O projekcie

Projekt „Bezzwrotna dotacja – klucz do sukcesu” realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. w partnerstwie z PROGRES Szymon Artwik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 „Rynek pracy”, Działanie 8.3 „Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy”.

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Rekrutacja i nabór
 • Wsparcie podstawowe doradcze dla 95 osób.
 • Wsparcie szkoleniowe dla 80 osób.
 • Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 65 osób.
 • Wsparcie pomostowe finansowe podstawowe do 2 000 zł przez 12 miesięcy i realizacja wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla 65 osób.

Wartość projektu: 4 014 737,86 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 3 412 527,18 zł.

Definicja osoby bezrobotnej i biernej

Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją.

Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).

Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową – są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków.

2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach).

3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej ; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności.

Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.

Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”.
Żołnierze poborowi , którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani za „osoby pracujące”.

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”.

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za „zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.

ZAPEWNIAMY

 • szkolenia m.in. z zakresu przedsiębiorczości, marketingu czy wypełnienia dokumentów aplikacyjnych,
 • obiad oraz przerwę kawową podczas szkoleń,
 • indywidualne wsparcie doradców w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnym w tym m.in. biznesplanu,
 • możliwość uzyskania do 24 283,26 zł bezzwrotnych środków na otwarcie działalności gospodarczej,
 • wsparcie pomostowe do 2 000 zł przez 12 miesięcy,
 • stałe doradztwo z osobami z doświadczeniem w biznesie,
 • szkolenia m.in. z negocjacji handlowych czy kontaktów z trudnym klientem,
 • zwrot kosztów dojazdów i inne.

Etap 1

PRZYJMOWANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Osoby zainteresowana udziałem w projekcie powinny wypełnić Formularz rekrutacyjny  dostępny:

 • w siedzibie Projektodawcy: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław
 • na stronie internetowej www.dotacjeds.zgd.com.pl

który następnie należy dostarczyć do siedziby Biura projektu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami:aktualnym

 • zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy)
 • kopią aktualnego zaświadczenia/orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez upoważniony organ potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata/tkę (dotyczy osób z niepełnosprawnością).

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do siedziby biura projektu osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika.

Etap 2

OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

 Weryfikacji poprawności złożonych dokumentów dokonywać będzie pracownik projektu, który zweryfikuje złożone dokumenty pod względem formalnym w oparciu o Kartę oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.

Uczestnikowi przysługuje możliwość jednokrotnego uzupełnienia braków formalnych. W przypadku wystąpienia braków Kandydat zostanie poinformowany przez pracownika o terminie i miejscu ich uzupełnienia.

Formularze poprawne formalnie przechodzą do oceny merytorycznej.  Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:

1.Kryteria planowanej działalności gospodarczej (max do uzyskania 50 pkt)

   • Pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej 0-15 punktów,
   • Szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej 0-15 punktów,
   • Posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie w kontekście planowanej działalności gospodarczej 0-10 punktów,
   • Umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych 0-10 punktów.

2.Kryteria premiowe za przynależność do grup priorytetowych (max do uzyskania 20 pkt):

  • Kobiety + 6 punktów;
  • Osoby z niepełnosprawnością + 6 punktów;
  • Osoby zamieszkujących na terenach wiejskich + 4 punkty;
  • Osób zamieszkujących na terenach objętych programem rewitalizacji + 4 punkty.

Z oceny merytorycznej uczestnik może otrzymać max 70 pkt (przy czym punkty uzyskane z kryteriów za przynależność do grup priorytetowych przyznawane są po uzyskaniu z min. 25 z 50 punktów z oceny kryteriów planowanej działalności gospodarczej).

Do etapu rozmowy z doradcą zawodowym (etap III) zostaną skierowane osoby, które zdobędą min. 25 pkt z oceny kryteriów planowanej działalności gospodarczej.

Etap 3

ROZMOWA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Każdy Kandydat, który uzyska min. 25 z oceny kryteriów planowanej działalności gospodarczej zapraszany jest na indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o dowolny test przygotowany przez doradcę zawodowego oraz rozmowę. Doradca przyznaje Kandydatom punkty (max. 10 pkt.), które wliczane są do ogólnej punktacji.

W przypadku uzyskania przez Uczestników takiej samej liczby punktów o pierwszeństwie udziału w projekcie decydują:

 • przynależność do jednej lub więcej grup priorytetowych,
 • stopień motywacji do udziału w projekcie określony na podstawie rozmowy z doradcą zawodowym,
 • ocena planowanego przedsięwzięcia na średniej podstawie oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego (bez oceny za przynależność do jednej lub więcej grup priorytetowych).

Po zakończeniu etapów I-III na stronie internetowej i w biurze projektu zostanie opublikowana lista Kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów, ponadto każdy z Kandydatów otrzyma informację o wyniku oceny zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji. Od negatywnej oceny Formularza Rekrutacyjnego przysługuje odwołanie (procedura odwoławcza opisana w ETAPIE IV)

Do wsparcia szkoleniowo-doradczego zostanie zakwalifikowane 80 osób, pozostałe osoby zostają wpisane na listę rezerwową lub listę osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Etap 4

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Kandydatom przysługiwać będzie możliwość odwołania się od wyników oceny Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 5 dni roboczych od dnia odebrania przez kandydata do projektu pisemnej informacji o wynikach procesu rekrutacji. Odwołania złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Złożone odwołanie musi zawierać:

 • dane Kandydata tożsame z danymi wskazanymi w Formularzu rekrutacyjnym,
 • wyczerpujące uzasadnienie podniesionych zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny dokumentacji rekrutacyjnej, ze wskazaniem w jakim zakresie, zdaniem Kandydata, ocena zgodności złożonego wniosku z kryteriami zatwierdzonymi przez Beneficjenta została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy.

Odwołania należy złożyć w Biurze projektu.

Po zakończeniu procedury odwoławczej zostanie opublikowana ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, lista rezerwowa i osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Etap 5

SZKOLENIA

 W ramach projektu Uczestnicy wezmą udział w modułach szkolenia „ABC przedsiębiorczości”, dzięki którym zdobędą wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje m.in. :

  • Zakładanie działalności gospodarczej i zarządzanie przedsiębiorstwem (8h),
  • Finanse i księgowość (8h),
  • Podstawy marketingu (8h),
  • Przygotowanie biznesplanu i wniosku o wsparcie finansowe (8h),
  • Przygotowanie wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego i rozliczenie dotacji (8h).
Etap 6

INDYWIDUALNE DORADZTWO

Uczestnicy projektu objęci zostają:


1. Indywidualną diagnozą potrzeb szkoleniowo – doradczych mającą na celu opracowanie we współpracy z doradcą biznesowym Indywidualnego Programu określającego zakres tematyczny wsparcia szkoleniowego i doradczego udzielanego uczestnikowi w ramach projektu (1h/osobę),

2. Indywidualnym doradztwem z zakresu prawidłowego przygotowania biznesplanu w zakresie 7h/osobę.

Etap 7

WYŁONIENIE UCZESTNIKÓW Z NAJLEPSZYMI BIZNESPLANAMI

 Podstawą udzielenia wsparcia finansowego będzie złożenie w dwóch egzemplarzach przez uczestników projektu wniosku  o przyznanie wsparcia finansowego wraz z wymaganymi załącznikami m.in.: biznesplanem i innymi wymienionymi w Regulaminie załącznikami.

Ocena merytoryczna odbywa się w oparciu o kryteria punktowe:

 • realność założeń,
 • potencjał wnioskodawcy,
 • efektywność kosztowa,
 • zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest uzyskanie min. 60% pkt. ogółem i min. 60% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny. Planuje się wypłatę środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości dla  65 Uczestników projektu, których wnioski otrzymają największą ilość punktów. Maksymalna wysokość środków jakie może otrzymać jeden uczestnik to 24 283,26 zł.

Etap 8

UDZIELANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

 Uczestnicy zakwalifikowani do otrzymania środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości uzyskają pomoc finansową w ramach wsparcia pomostowego w wysokości do 2.000,00 zł miesięcznie przez 12 miesięcy prowadzenia działalności oraz zostaną objęci specjalistycznym wsparciem szkoleniowo – doradczym, które polegać będzie na uczestnictwie w dwóch specjalistycznych szkoleniach z wybranego zakresu, m.in.:

 • Prawo w działalności gospodarczej,
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój działalności gospodarczej,
 • Działania proekologiczne w prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Zarządzanie firmą,
 • Kadry i płace,
 • Pozyskiwanie klientów,
 • Marketing,
 • BHP.

Specjalistyczne doradztwo polegać będzie na doradztwie indywidualnym udzielanym przez ekspertów w dziedzinie prawa, zarządzania, sprzedaży, finansów, w tym rozliczenia dotacji i innych związanych ze specyfiką prowadzonej  działalności . Każdy uczestnik będzie miał do wykorzystania 8 godzin doradztwa na osobę.