Informacja dotycząca składania Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosku o wsparcie pomostowe

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy informacje dotyczące naboru Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o wsparcie pomostowe:

1. Proszę o złożenie kompletnego Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w dniach od 1 do 7 czerwca 2018 roku w Biurze projektu, w godzinach jego dostępności. Na komplet dokumentów (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) koniecznych do złożenia w tym terminie – zgodnie z zapisami §6 Regulaminu uczestnictwa – składa się:
a. biznesplan przedsięwzięcia na najbliższe 2 lata zawierający szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji inwestycji wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (ewentualnie zawierający szczegółowe zestawienie planowanych do zakupienia lub pozyskania wartości niematerialnych i prawnych wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej), jak również źródła ich pokrycia uwzględniające środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz inne środki wykorzystane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, (biznesplan powinien być przygotowany zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami dla danego typu podmiotu) – biznesplan stanowi integralną część Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
b. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7);
c. Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy)
d. oświadczenie, że Uczestnik Projektu nie posiadał aktywnego wpisu do CEIDG, KRS lub nie prowadził działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu – oświadczenie stanowi integralną część Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
e.oświadczenie Uczestnika o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie działalności gospodarczej) – oświadczenie stanowi integralną część Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
f. oświadczenie Uczestnika Projektu o nieotrzymaniu w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych – oświadczenie stanowi integralną część Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
g. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.) – oświadczenie stanowi integralną część Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
h. oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 – oświadczenie stanowi integralną część Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
i. zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowo-doradczego/Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności – do odbioru podczas składania dokumentów w Biurze projektu.
Wszystkie powyższe dokumenty dostępne są do pobrania w zakładce ‚Dokumenty do pobrania’ na stronie projektu.
Proszę, aby każdy egzemplarz pełnych dokumentów (wniosek, biznesplan i załączniki) został złożony jako komplet trwale spięty (np. w skoroczycie z europerforacją).

2. W tym samym terminie prosimy o złożenie Wniosku o wsparcie pomostowe – również w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach trwale spiętych – wraz z załącznikami (dostępnymi na stronie projektu w zakładce ‚Dokumenty do pobrania’):
– Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
– Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).